Защита на данните

Защита на данните

Тази декларация за защита на личните данни дефинира естеството, обхвата и целта на обработката на лични данни (наричани по-нататък "данни") в нашата група и свързаните с нея уебсайтове, функции и съдържание, както и външното онлайн присъствие, като нашия профил за социални медии (наричано по-нататък "онлайн оферта"). По отношение на използваните термини, като например "обработка" или "отговорност", ние се позоваваме на дефинициите в член 4 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

Събиране, обработка и използване на лични данни

Видове обработени данни:

 • Лични данни (напр. име, адрес).
 • Данни за връзка (напр. имейл адрес, телефонен номер).
 • Данни за съдържанието (напр. въвеждане на текст, изображения, видеоклипове).
 • Данни за употреба (напр. посетени сайтове, интерес към съдържание, време за достъп).
 • Мета и комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси)

Категории на субектите

 • Посетители и потребители на онлайн услугата (наричани по-долу "потребител").
 • Клиентите, използващи нашия уеб сайт (наричани по-долу "потребител").

Цел на обработката

 • Предоставяне на онлайн оферта, нейните функции и съдържание.
 • Обработка на всички поръчки, включително свързаните с тях физически процеси, и по-специално тази за изпращане на пратка и по отношение на възможната обратна транзакция в случай на гаранция.
 • Отговаряне на заявки за контакт и комуникация с потребителите.
 • Мерки за сигурност
 • Измерване / маркетинг на аудиторията

Дефиниции

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице

"обработване" означава всяка операция или набор от операции, която се извършва върху лични данни или върху набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне, привеждане в съответствие или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

„профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

"администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

"обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Правни основания

В съответствие с чл. 13 от ОРЗД ние предоставяме информация относно правното основание за обработване на данните. При условие, че се споменава правното основание в декларацията за защита на данните, се прилага следното: Правното основание за получаване на съгласие е чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ОРЗД, правното основание за обработването за изпълнение на нашите услуги и изпълнението от договорните задължения, както и отговорът на запитванията е чл. 6, ал. 1, т. б) от ОРЗД, правното основание за обработването, за да се изпълнят нашите законови задължения, е чл. 6, ал. 1, т. в) от ОРЗД. Правното основание за обработването за защита на нашите легитимни интереси, е чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД. Обработването е необходимо, за да се защитят основните права и свободи на субекта на данните или на друго физическо лице, както е посочено в чл. 6, ал. 1, т. г) от ОРЗД.

Сътрудничество с администратори и трети страни

В случай, че в рамките на нашата обработка, разкрием данни на други лица или фирми (администратори или трети страни), или им предоставим по друг начин достъп до данните, това се извършва само въз основа на законово разрешение (напр. когато предаването на данни на трети страни се изисква от доставчиците на платежни услуги, съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, правно задължение или въз основа на нашите законни интереси (напр. използването на агенти, уеб хостове и др.).

В случай на поръчка, вашите данни ще бъдат обработени, по-специално по отношение на обработката на поръчки, от доставчиците на услуги за плащане и доставка.

Когато възлагаме на трети страни да обработват данни въз основа на така наречения "договор за обработка на данни", това се прави въз основа на чл.28 от ОРЗД.

Допълнение за данните за плащане

Вашите данни за плащане ще бъдат криптирани по време на процеса на поръчка. Поради специална интеграция в процеса на поръчка, ние никога нямаме достъп до данните ви за плащане и следователно не обработваме данните. Те се обработват изключително от следните доставчици на платежни услуги:

За плащания с кредитна карта и Paypal
SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxemburg
Отговорност за защита на данните, достъпна на: dataprotection@six-group.com

За Sofortüberweisung от Klarna
Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Sweden
Отговорност за защита на данните, достъпна на: datenschutz@klarna.de

Закупуване чрез фактура от Ratepay
RatePAY GmbH
Franklinstraße 28-29
10587 Berlin
Отговорност за защита на данните, достъпна на: privacy@ratepay.com

Допълнение за информация за доставка

За да осигурим на нашите клиенти по-добра услуга за доставка, ние работим с доставчик от трета страна, който обработва номерата за проследяване на пратките и публикува по-подробна информация за статута на доставката на всеки клиент. Информация за третата страна:

parcelLab GmbH
Schillerstraße 23a
80336 Munich
Germany

Отговорност за защита на данните, достъпна на: info@parcellab.com

Предаване на данни на трети държави

Ако обработваме данни в трета държава (т.е. извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП)) или в рамките на използването на услуги на трети страни, или разкриването или предаването на данни на трети страни, това ще бъде направено само за изпълнение на (пред)договорни задължения, въз основа на Вашето съгласие, въз основа на правно задължение или въз основа на нашите законни интереси. При спазване на правни или договорни разрешения, ние предаваме или обработваме данните в трета държава само при наличието на специалните изисквания, изброени в чл. 44 и сл. от ОЗРД. Това означава, че обработването се извършва, например, въз основа на специални гаранции, като например официално признатата степен на защита на данните (например за САЩ чрез „Щит за личните данни / Privacy Shield“) или спазването на официално признатите специални договорни задължения (т.нар. „Стандартни договорни клаузи“).

Оттегляне на съгласието

Право на оттегляне

Имате право оттеглите съгласието си съгласно чл. 7, параграф 3 ОРЗД с бъдещо действие.

Право на възражение

Можете по всяко време да възразите срещу бъдещата обработка на своите данни в съответствие с чл 21, ОРЗД. Възражението може по-специално да бъде насочено срещу обработка за целите на директния маркетинг.

Права на субекта на данните

Имате право да поискате потвърждение дали данни, свързани с Вас, се обработват, на информация за тези данни, както и на допълнителна информация и копие на данните в съответствие с чл. 15 от ОРЗД.

В съответствие с чл. 16 от ОРЗД Вие имате правото да изисквате допълване на данните, отнасящи се до Вас, или коригирането на неверни данни, отнасящи се до Вас.

Съгласно чл. 17 от ОРЗД Вие имате право да изисквате незабавно изтриване на съответните данни или алтернативно да изисквате ограничаване на обработката на данните в съответствие с чл. 18 от ОРЗД.

Вие имате право да изискате да получите данните, отнасящи се до Вас, които сте ни предоставили в съответствие с чл. 20 от ОРЗД и да поискате предаването им на други администратори.

Според чл. 77 от ОРЗД имате освен това правото да подадете жалба в компетентния надзорен орган.

Използване на данни за рекламни цели

Ние използваме Вашите данни за постоянно персонализиране и подобряване на офертите ни. Използва се само вече съществуваща информация, например за интернет връзката Ви, използваното от Вас устройство, операционна система, дата и час на посещението на началната страница или страници, които сте посетили, както и информация, която сме получили от Вас. Можете да възразите на използването на личните Ви данни за рекламни цели по всяко време. Едно съобщение по електронната поща, с писмо или по факс е достатъчно за целта. Може да намерите нашите данни за контакт ето тук.

Бюлетин

Със следния текст Ви информираме за съдържанието на нашия бюлетин, както и за процедурите по регистрация, изпращане, статистическа оценка и Вашето право на оттегляне. Абонирайки се за нашия бюлетин, Вие се съгласявате с получаването му и описаните процедури.

Съдържание на информационния бюлетин: Ние изпращаме бюлетини, имейли и други електронни известия с рекламна информация (наричани по-долу "бюлетин") само със съгласието на получателя или със законово разрешение. Доколкото съдържанието на бюлетина е конкретно описано, то е решаващо за съгласието на потребителите. Нашият бюлетин съдържа информация за нашите продукти и съпътстваща информация (напр. инструкции за безопасност), оферти, промоции и информация за нашата компания.

Double-Opt-In и протоколиране: Регистрацията за нашия бюлетин се извършва по така наречената процедура за двойно включване - Double-Opt-In. Това означава, че след като влезете в профила си, ще получите имейл с молба за потвърждение на Вашата регистрация. Това потвърждение е необходимо, за да не може никой да се регистрира с чужд имейл адрес. Регистрациите за бюлетин ще се портоколират, за да се докаже процесът на регистрация съгласно законовите изисквания. Това включва съхранението на данните за вход и времето на потвърждение, както и IP адреса. Също така ще бъдат протоколирани промените в данните Ви, съхранявани от доставчиците.

Данни за абониране: За да се абонирате за бюлетина, е достатъчно да предоставите своя имейл адрес. По желание Ви предлагаме да дадете и име за лично обръщение в бюлетина.

Изпращането на бюлетина и свързаното с него измерване на резултатите се основават на съгласието на получателите съгласно чл. 6, ал. 1.т. а), член 7 от ОРЗД във връзка с § 107, ал. 2 от Закона за телекомуникациите или, ако не се изисква съгласие, въз основа на законните ни интереси в областта на директния маркетинг съгласно чл. 6, ал. 1 от ОРЗД във връзка с § 107, алинея 2 и 3 от Закона за телекомуникациите.

Записването на регистрационния процес се основава на нашите законни интереси в съответствие с чл. 6, ал. 1 от ОРЗД. Нашият интерес се състои в използването на удобна за потребителя и сигурна система от бюлетини, която служи, както за нашите бизнес интереси, така и за очакванията на потребителите, а също така ни позволява да докажем съгласието.

Прекратяване/Оттегляне

Можете да прекратите получаването на нашия бюлетин по всяко време, т.е. да отмените Вашето съгласие. В края на всеки бюлетин можете да намерите линк за анулиране на бюлетина. Можем да запазим изпратените имейл адреси до три години въз основа на законните ни интереси, преди да ги изтрием, за да можем да докажем предишно дадено съгласие. Обработката на тези данни е ограничена до целта на евентуална защита срещу искове. Индивидуално искане за изтриване е възможно по всяко време, при условие че едновременно с това се потвърди предишното наличие на съгласие.

Доставчици на услуги

Бюлетинът се разпространява чрез доставчик на услуги фирма Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, САЩ. Доставчикът на услуги поддържа център за данни в Германия, който се използва за изпращане на поща. Декларацията за поверителност на доставчика на услуги може да се види тук (на английски): https://aws.amazon.com/en/privacy/.

Доставчикът на услуги се ползва по нашите законни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, т. е) от ОРЗД и договор за обработка на поръчки съгласно чл. 28, параграф 3, стр. 1 от ОРЗД.

Ползването е ограничено до продукта на Amazon AWS "Simple Email Service". Следователно, само самото изпращане на бюлетина е част от обработката на данни, от страна на Amazon AWS не се извършва съхраняване на лични данни, отнасящи се до лицето.

Taboola

Нашият сайт използва услугите на Taboola Inc.(28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, www.taboola.com ). Taboola използва бисквитки, за да се определи кои продуктови оферти използвате и кои от нашите страници посещавате. Бисквитката ни позволява да се създаде псевдоним на потребителски профил и да генерираме индивидуални препоръки и оферти за Вас според личните Ви интереси, чрез събиране на данните за устройството и данните в регистъра. Тези потребителски профили не позволяват направата на никакъв извод на Вашата личност.

За повече информация относно Taboola, както и възможността да деактивирате бисквитките Taboola ще намерите на https://www.taboola.com/privacy-policy (информация Opt-Out ще намерите на Site Visitor Choices“).

Използване на "Cookies" и право на възражение при директна реклама

"Бисквитките" или Cookies са малки текстове файлове, които се съхраняват в компютрите на потребителите. Те могат да съхраняват различна информация. "Бисквитката" се използва главно за съхраняване на информация за потребител (или за устройството, на което се съхранява "бисквитката") по време на или след посещението му на страницата. Като "временни бисквитки" (Session-Cookies или transiente Cookies) се определят "бисквитки", които се изтриват, след като потребителя напусне страницата и затвори браузъра си. В такава "бисквитка" може например да бъде съхранено съдържанието на пазарска кошница в онлайн магазин или статус на лог-ин. От своя страна "постоянните бисквитки" остават съхранявани и след като браузърът е затворен. Например, статусът на лог-ин може да бъде съхранен, ако потребителят го посети след няколко дни. По подобен начин в такава "бисквитка" могат да се съхраняват интересите на потребителите, които се използват за измерване на обхвата или за маркетингови цели. Като Third-Party-Cookie - "бисквитка" от трета страна се определят "бисквитки", които се предлагат от доставчици, различни от лицето, което управлява страницата (в противен случай, ако това са само неговите "бисквитки", те се наричат First-Party Cookies - "бисквитки" от първа страна).

Можем да използваме "временни и постоянни бисквитки" и изясняваме това в рамките на нашата политика за поверителност.

Ако потребителите не желаят "бисквитките" да бъдат съхранявани на техния компютър, те биват помолени да деактивират опцията в системните настройки на браузъра си. Съхранените "бисквитки" могат да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра. Изключването на "бисквитките" може да доведе до функционални ограничения на страницата.

Общо възражение за използването на "бисквитки", използвани за онлайн маркетингови цели, може да бъде намерено и заявено при множество различни услуги, особено в случая на проследяване - Tracking, чрез уебсайта в САЩ http://www.aboutads.info/choices/ или в сайта на ЕС https://www.youronlinechoices.com/ . Освен това, съхранението на "бисквитките" може да бъде прекратено чрез изключването им в настройките на браузъра. Моля, обърнете внимание, че тогава не всички функции на страницата ще могат да бъдат използвани.

Google Analytics с разширението "anonymize IP"

Въз основа на нашите законни интереси (напр. интерес към анализа, оптимизацията и икономичното функциониране на нашето онлайн предлагане съгласно чл. 6, ал. 1, т. е от ОРЗД), ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google LLC ("Google"). Google използва "бисквитки". Информацията, генерирана от "бисквитките" относно използването на онлайн предлагането от потребителя, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ, където се съхранява.

Google е сертифициран по споразумението Shield Privacy и по този начин гарантира спазването на европейското законодателство за защита на данните (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google използва тази информация от наше име, за да оцени използването на нашето онлайн предлагане, да състави отчети за дейностите в рамките на това онлайн предлагане и да ни предостави допълнителни услуги, свързани с използването на нашите онлайн страници и интернет. Поради тази причина е възможно да се генерират псевдомизирани потребителски профили за обработване на данните.

Използваме Google Анализ само с анонимни IP адреси. Това означава, че IP адресът на потребителите в страните членки на Европейския съюз или други държави в Европейското икономическо пространство се съкращава от Google. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.

IP адресът, прехвърлен от браузъра на потребителя, не се комбинира или обединява с други данни от Google. Потребителите могат да предотвратят съхранението на "бисквитките", конфигурирайки съответните настройки на своя браузър. Освен това потребителите могат да предотвратят запаметяването на данни, генерирани от "бисквитката", свързана с използването на онлайн предлагането от Google, както и обработката на тези данни от Google, чрез изтегляне и инсталиране на следния плъгин: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Допълнителна информация за използването на данни от Google, настройките и правото на отказ, е налице в декларацията за поверителност на данните на Google (на английски) (https://policies.google.com/technologies/ads) и настройките за показване на реклами от Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Личните данни на потребителите се изтриват или анонимизират след 14 месеца.

Google Universal Analytics

Използваме Google Analytics във версията "Universal Analytics". "Universal Analytics" е процес на Google Analytics, подготвящ потребителския анализ въз основа на псевдонимизиран потребителски идентификатор, създавайки по този начин псевдонимизиран потребителски профил с информация от използването на различни устройства (известно като "cross-device tracking").

Създаване на целеви групи с Google Analytics

Използваме Google Analytics, за ​​да показваме рекламите, част от рекламните услуги на Google и неговите партньори, само на онези потребители, които са проявили интерес към нашето онлайн предлагане, или които проявяват определени характеристики (например интерес към определени теми или продукти, определени въз основа на посетени уебсайтове), които предаваме на Google (известни като Remarketing Audiences или Google Analytics Audiences). С тяхна помощ ние също така искаме да гарантираме, че нашите реклами отговарят на потенциалните интереси на потребителите.

Google Adwords & измерване на конверсиите

Ние използваме услугите на Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 въз основа на нашите законни интереси (напр. интерес към анализа, оптимизацията и икономичното функциониране на нашето онлайн предлагане съгласно чл. 6, ал. 1, т. f от ОРЗД).

Google е сертифициран по споразумението Shield Privacy и по този начин гарантира спазването на европейското законодателство за защита на данните (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Също така използваме онлайн маркетинговия инструмент на Google, AdWords, за да показваме реклами в рекламната мрежа на Google (напр. в резултатите от търсенето, във видеоклипове, в уебсайтове и т.н.). Това ни позволява да показваме реклами за и в обхвата на нашия уебсайт и онлайн предлагане, само на потребители, които потенциално биха били заинтересувани от рекламите. Например, ако на даден потребител се представят продукти, към които той е проявил интерес на друг уебсайт, това се нарича "ремаркетинг". При достъп до нашите или други уебсайтове, при които рекламната мрежа на Google е активна, Google незабавно ще изпълни специфичен Google код, благодарение на който се активират т.нар. маркетинг маркери на уебсайта. С помощта на тези маркери на устройството на потребителя се записва отделна "бисквитка" - малък текстов файл. Вместо "бисквитки" могат да се използват и сравними технологии. Файлът записва кои уебсайтове е посетил потребителят или към кое съдържание той проявява интерес, както и техническа информация за браузъра и операционната система, отнасящи се до уебсайтове, време за посещение и друга информация относно използването на онлайн офертата.

Също така получаваме индивидуална "бисквитка за конверсия". Получената информация се използва от Google, за да генерира статистически данни за конверсиите от наше име. Важно е да се отбележи, че получаваме анонимно само общ брой потребители, които са кликнали върху рекламата ни и са били пренасочени към страница с маркери за проследяване на конверсиите. Ние не получаваме информация, която идентифицира лично потребителите.

Потребителските данни се обработват в рамките на рекламната мрежа на Google с помощта на псевдоним. Това означава, че Google не съхранява или обработва името на потребителя или неговия имейл адрес, а съответните данни, свързани с "бисквитките" в псевдонимните потребителски профили. По този начин рекламите не се показват на конкретно лице, което може да бъде идентифицирано, а просто на собственика на "бисквитката". Това не се прилага, ако потребителят изрично е разрешил на Google да обработва данните по друг начин. Получената от потребителя информация се предава на Google и се съхранява на сървърите на Google в САЩ.

За повече информация относно използването на личните данни, настройките, както и възможностите за отказ, моля, прочетете условията за личните данни(https://policies.google.com/technologies/ads), както и настройките относно показването на реклами чрез Google (https:/ /adssettings.google.com/authenticated).

Facebook-Pixel, Custom Audiences и Facebook-Conversion

Въз основа на нашите легитимни интереси в анализа, оптимизацията и икономичното функциониране на нашите уеб страници, ние използваме "Facebook pixel" на социалната мрежа Facebook, управлявана от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ или, ако живеете в ЕС, от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, Ирландия ("Facebook").

Facebook е сертифициран по споразумението Privacy Shield и по този начин гарантира спазването на европейското законодателство за защита на данните (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Facebook Pixel позволява на Facebook да идентифицира посетителите на нашите уеб страници като целева група за показване на реклами (известни като Facebook реклами). Използваме Facebook Pixel, за да показваме нашите реклами във Facebook само на тези потребители на платформата, които са проявили интерес към нашето онлайн предлагане, или които проявяват определени характеристики (напр. интерес към определени теми или продукти, определени въз основа на посетени уеб страници), които предаваме на Facebook (това е известно като персонализирана аудитория). Също така използваме Facebook Pixel, за да гарантираме, че нашите реклами във Facebook съответстват на потенциалните интереси на потребителите. Facebook Pixel служи и за измерване на ефективността на рекламите за статистически и пазарни проучвания, позволявайки да проверим дали потребителите са препратени на нашия уеб сайт след клик върху реклама във Facebook (това е известно като Conversion - конверсия).

Facebook обработва данните според указанията за защитата на данните на Facebook. Общата информация за показването на реклами във Facebook според указанията за защитата на данните може да бъде намерена тук: https://www.facebook.com/about/privacy/. Специфична информация и подробности за Facebook Pixel и неговата функционалност са достъпни в секцията за помощ на Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Можете да възразите срещу записването на данни от Facebook Pixel и използването им за показване на реклами във Facebook. За да изберете какви типове реклами могат да бъдат видими за Вас във Facebook, можете да използвате следната страница и да последвате инструкциите: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Настройките са независими от платформата, което означава, че те се отнасят за всички устройства, включително настолни компютри и мобилни устройства.

Можете също да възразите срещу използването на "бисквитки" за рекламни цели и измерване на покритието. За целта използвайте страницата за деактивиране на инициативата за мрежова реклама (http://optout.networkadvertising.org/), както и американския (http: // www.aboutads.info/choices) или европейския уебсайт (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Bing Ads

Въз основа на нашите легитимни интереси (т.е. интерес към анализа, оптимизацията и икономическата експлоатация на нашата онлайн оферта, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. е)), ние базираме нашата онлайн оферта върху инструмента за конвертиране и проследяване "Bing Ads" на Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САЩ. Microsoft съхранява „бисквитките“ на устройствата на потребителите, за да позволи анализиране на използването на нашата онлайн оферта, стига потребителите да са стигнали до нашата онлайн оферта чрез реклама от Microsoft Bing (така нареченото „измерване на реализацията“). Заедно с Microsoft по този начин можем да разберем, че някой е кликнал върху реклама, след това е бил пренасочен към нашата онлайн оферта и е достигнал предварително определена страница (така наречената „страница за реализации“). Научаваме само общия брой потребители, които са кликнали върху Bing реклама и след това са пренасочени към страницата за реализация. Не се съхраняват IP адреси. Лична информация за самоличността на потребителите не се получава.

Microsoft е сертифициран по Споразумението за защита на личните данни (Privacy Shield), което предоставя гаранция за спазване на европейското законодателство за поверителност ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active ).

Ако потребителите не желаят да участват в процеса на проследяване на рекламите на Bing, можете също така да деактивирате необходимата настройка на „бисквитката“ чрез настройка на браузъра или да използвате страницата за отказ: http://choice.microsoft.com/ -DE / opt-out .

Повече информация относно поверителността и „бисквитките“ на рекламите на Microsoft Bing може да намерите в Декларацията за поверителност на Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement .

intelliAD

Този уеб сайт използва уеб услугата за анализ с Bid-мениджмънт на intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Мюнхен. Анонимни данни за използването се записват и агрегират, за да се проектира и оптимизира този уеб сайт, както и се създават потребителски профили от тези данни с помощта на псевдоними. При използване на intelliAd-проследяване има локално съхраняване на "бисквитки". Анонимизираните данни и профили могат да се използват от оператора на уебсайта, както и от други клиенти на intelliAd, за идентифициране на интересите на потребителите без никакви изводи, сочещи към Вашата самоличност като посетител на уебсайта. Имате право да откажете съхранението на данните (анонимизирани) за в бъдеще. За целта използвайте функцията Opt-Out на intelliAd.

Онлайн присъствие в социалните медии

Поддържаме онлайн присъствие в социалните мрежи и платформи, за да общуваме с клиенти, потенциални клиенти и активни потребители и да ги информираме за нашите услуги.

Посочваме, че данните за потребителите извън района на Европейския съюз могат да бъдат обработвани. Това може да доведе до рискове за потребителите, тъй като например прилагането на правата на потребителите може да бъде затруднено. По отношение на доставчиците от САЩ, сертифицирани по „Щит за неприкосновеност“ на личните данни (Privacy Shield), ние посочваме, че те са ангажирани да спазват стандартите на ЕС за поверителност.

Освен това данните на потребителите обикновено се обработват за пазарни проучвания и рекламни цели. Например потребителските профили могат да бъдат създадени от поведението на потребителя и произтичащите от него интереси на потребителите. Профилите на ползване могат на свой ред да се използват, например, за поставяне на реклами вътре и извън платформите, за които се предполага, че съответстват на интересите на потребителите. За тази цел бисквитките обикновено се съхраняват на компютрите на потребителите, в които се съхраняват потребителското поведение и интересите на потребителите. Освен това в профилите за използване данните могат да се съхраняват независимо от устройствата, използвани от потребителите (по-специално, ако потребителите са членове на съответните платформи и са влезли в тях).

Обработката на лични данни на потребителите се основава на нашите законни интереси в ефективната информация на потребителите и комуникацията с потребителите в съответствие с. Член 6, параграф 1, буква л. е. DSGVO. Ако потребителите са помолени от съответните доставчици за съгласие при обработването на данни (т.е. тяхното съгласие, например чрез поставяне на отметка в квадратче или потвърждение на бутон), е правното основание за обработката на чл. 6, ал. а., член 7 от ГВП.

За подробно описание на съответната обработка и възможностите за оттегляне (Opt-Out), се позоваваме на следната информация за доставчика.

Също така в случаите на запитване за информация и предявяване на потребителски права, ние изтъкваме, че те могат да бъдат направени най-ефективно към доставчиците. Само доставчиците имат достъп до данните на потребителите и могат директно да предприемат подходящи мерки и да предоставят информация. Ако все още се нуждаете от помощ, можете да се свържете с нас.

Мерки за сигурност на обработването

Ние предприемаме подходящи технически мерки в съответствие с чл. 32 от ОРЗД, като вземаме предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за изпълнение и естеството, обхватът, обстоятелствата и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица и организационни мерки за осигуряване на отговарящо на този риск ниво на сигурност.

Мерките включват гарантиране на поверителността, цялостността и наличността на данните чрез контролиране на физическия достъп до данните, тяхното въвеждане, разкриване, наличност и изключване. Също така създадохме процес с цел гарантиране на сигурността на обработването и ползването на правата на засегнатите лица. Ние вземаме предвид защитата на личните данни още при развитието и подбора на хардуер, софтуер и процедури, съгласно принципа за защита на данните на етапа на технологично проектиране и настройките по подразбиране (чл. 25 от ОРЗД).

Отзиви за продукти и поръчки

За да поддържаме качеството на предлаганите услуги и продукти, често се стремим да съберем информация от клиента след поръчка под формата на рецензия. Това се извършва в контекста на съответния случай и следва да се разглежда като част от процеса за обработка на търговски сделки.

Ние обработваме Вашите поръчки и данни за поръчки с рейтинговия портал "Verified reviews" на Net Reviews SAS.

Моля, свържете се с нас при възникване на определен проблем със закупен продукт, за да можем да намерим решение. Молим за възможност за реакция, преди да оцените качеството на услугата.

Net Reviews SAS е дружество с ограничена отговорност, учредено според френското законодателство и регистрирано в RCS Marseille под номер 750 882 375. То е доставчик на IT решения за събиране на клиентски отзиви и рецензии.

Verified Reviews и клиентът се съгласяват да спазват условията, уреждащи събирането, обработката и разпространението на лични данни във връзка с обработката на такива данни.

Verified Reviews гарантира, че клиентите, потребителите и посетителите на сайта имат право на достъп до съхраняваните лични данни, както и правото да променят, коригират, блокират, изтриват или възпрепятстват обработката на такива данни.

Следните данни се предават на Net Reviews SAS за обработка за формулиране на рецензия.

 • фамилно име
 • малко име
 • имейл адрес
 • дата и номер на поръчката
 • име и вътрешни и международни справки (GTIN / ISDNF) на поръчания продукт

След публикуването на рецензията ще бъдат предоставени следните данни:

 • малко име
 • първа буква от името
 • бележки и коментари
 • дата и час на написване на рецензията
 • дата на поръчката или покупката
 • закупен продукт

Повече информация за компанията можете да намерите тук: https://www.echte-bewertungen.com/index.php?page=mod_accueil

Участие в партньорски програми

В рамките на нашата онлайн услуга използваме, въз основа на нашите легитимни интереси (т.е. интерес към анализа, оптимизацията и икономическото функциониране на нашата онлайн оферта) съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, промишлени практики, необходими за работата на партньорската система. По-долу представяме обяснение на техническата основа.

Услугите, предлагани от нашите договорни партньори, могат да бъдат рекламирани и свързани с други уебсайтове (т.нар. Affiliate-Links или After-Buy системи, ако например, след сключване на договор се предлагат връзки или услуги на трети страни). Операторите на съответните уебсайтове получават комисионна, ако потребителите следват партньорските връзки и след това се възползват от офертите.

В обобщение, нашата онлайн услуга изисква от нас да можем да следим дали потребителите, които се интересуват от филиалните връзки и / или офертите ни, се възползват от офертите на партньорските връзки или нашата онлайн платформа. За тази цел, партньорските връзки и нашите оферти се допълват от определени стойности, които могат да бъдат част от връзката или по друг начин, напр. в "бисквитка". Към стойностите принадлежат по-специално уебсайта на източника (препращащ), времето, онлайн идентификатор на оператора на уебсайта, на който се намира партньорската връзка, онлайн идентификатор на съответната оферта, онлайн идентификатор на потребителя, както и специфични за следването стойности, като например идентификационен номер на рекламата, идентификационен номер на партньорската фирма и категоризация.

Използваните от нас онлайн потребителски идентификатори са псевдонимни стойности. Това означава, че самите онлайн идентификатори не съдържат лични данни като имена или имейл адреси. Те ни помагат само да определим дали същият потребител, който е кликнал върху партньорска връзка или е бил заинтересован от оферта чрез нашата онлайн услуга, е приел офертата, т.е. е сключил договор с доставчика. Въпреки това, онлайн идентификацията е лична, доколкото онлайн идентификацията заедно с други потребителски данни, са на разположение на компанията-партньор и нас. Само така фирмата-партньор може да ни каже дали потребителят се е възползвал от офертата и дали можем да изплатим бонуса.

Работим заедно с Awin и Belboon. Те използват така наречените проследяващи „бисквитки“, за да предоставят на нашите партньори данни за избор на поръчки. Данните не съдържат лични данни, а само информация за поръчката и нейните продукти.

Server-Log-файлове

Ние автоматично събираме и съхраняваме информация в така наречените сървърни лог-файлове, които Вашият браузър автоматично ни изпраща при запитване за нашия уебсайт. Това са:

 • Тип на браузъра и версия на браузъра
 • Използваната операционна система
 • Referrer URL
 • Име на хоста на компютъра за достъп
 • Час на заявката за сървър

Това ни служи главно за осигуряване на качеството на нашите услуги. Тези данни не могат да дадат информация за конкретни лица. Няма сливане на тези данни с други източници на данни. Запазваме си правото да проверяваме тези данни със задна дата, ако имаме конкретни данни за незаконно използване.

Изтриване на данните

Обработените от нас данни се заличават или ограничават при обработването им в съответствие с членове 17 и 18 от ОРЗД. Освен ако изрично не е посочено в тази политика за поверителност, съхранените от нас данни се изтриват веднага след като вече не са необходими за своята цел и изтриването не противоречи на законовите изисквания за съхранение. Освен ако данните не бъдат изтрити, защото се изискват за други и законни цели, обработването им ще бъде ограничено. Това означава, че данните се блокират и не се обработват за други цели. Това се отнася например за данни, които трябва да се съхраняват по търговски или данъчни причини.

Съгласно законовите изисквания в Германия, съхранението се извършва в продължение на 10 години съгласно §§ 147 ал. 1 AO, 257 ал. 1 № 1 и 4, ал.4 HGB (книги, записи, управленски отчети, счетоводни документи, търговски книги, приложими за данъчно облагане документи и т.н.) и 6 години съгласно § 257 (1) № 2 и 3, параграф 4 HGB (търговски писма).

Съгласно законовите разпоредби в Австрия съхранението се осъществява за 7 години съгласно § 132, параграф 1 BAO (счетоводни документи, разписки / фактури, сметки, разписки, бизнес документи, отчет за приходите и разходите и т.н.) за 22 години във връзка със земи и в продължение на 10 години в случаите на документи, свързани с услуги, предоставяни по електронен път, телекомуникационни, радио- и телевизионни услуги, предоставяни на непредприемачи в държави-членки на ЕС и за които се използва Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

В случай на изтриване от наша страна, данните се превръщат в неразпознаваеми и невъзстановяеми чрез необратим процес на псевдонимизация от нашата система.

Съгласие за обработка на данни във връзка с кандидатурата Ви за работа в niceshops GmbH

Когато се свързвате с нас (например чрез формуляра за контакт, електронна поща, телефон или чрез социални медии), се обработват данните на потребителя за обработване на запитването съгласно чл. 6, параграф 1, (в контекста на договорни / преддоговорни отношения), член 6, параграф 1 по GDPR. Информацията за потребителя може да се съхранява в система Customer-Relationship-Management System ("CRM System") или подобна организация за запитвания.

Изтриваме запитванията, ако вече не са необходими. Проверяваме на всеки две години; Освен това се прилагат законовите норми за архивиране.

Допълнение за изпратени ни кандидатури

1. Съгласие

Като кандидатствате за работа или се регистрирате в niceshops GmbH, Вие ни предоставяте Вашите лични данни чрез конкретно кандидатстване за търсене на работа. Вашите данни се съхраняват и обработват в системите на нашия софтуерен партньор BambooHR.

2. Поверителност и конфиденциалност

Защитата е важна за нас. Niceshops GmbH предприе необходимите организационни и технически мерки, за да осигури поверителността на Вашите кандидатури.

3. Използване на Вашата лична информация

По време на процеса на кандидатстване в базата данни на кандидата се съхраняват обичайните данни за кореспонденция, като пощенски адрес, адрес на електронна поща и телефонни номера, в допълнение към поздрава, фамилното име и собствено име. Освен това се съхраняват и обработват документите за кандидатстване, като мотивационно писмо, автобиография, сертификати за професионално обучение и др.

Тези данни се съхраняват, оценяват, обработват или препращат само вътрешно като част от кандидатурата Ви. Те са достъпни само за служителите в отдела за човешки ресурси на niceshops GmbH и лицата, отговарящи за подбора на кандидатите. Вашите данни в никакъв случай няма да бъдат препратени до фирми или лица извън niceshops GmbH или да бъдат използвани за други цели.

4. Право на информация

При поискване с удоволствие ще Ви предоставим информация за данните, които сме съхранили. Моля, свържете се с нашия отдел "Човешки ресурси" (jobs@niceshops.com).

5. Съхранение и заличаване на данните

Вашите данни ще се съхраняват по време на процеса на кандидатстване, при постъпване на работа и за срока на съответния законоустановен период на съхранение. Ако започнете работа в niceshops GmbH, Вашите лични данни или извлечения от тях ще бъдат добавени към Вашето лично досие.

Ако сте кандидатствали, но не можем да Ви предложим подходящата позиция към момента, ние си запазваме правото да съхраняваме молбата Ви. В този случай ще получите съобщение за Ваша информация. Ако не сте съгласни с това или вече не сте заинтересовани, можете по всяко време да пожелаете заличаване на данните си чрез отдел "Човешки ресурси".

Контакт

При въпроси относно събирането, обработката или използването на Вашата лична информация, корекция, блокиране или заличаване на данни, както и отменяне на дадено съгласие, молим свържете се директно с: bulgaria@3djake.com

Уеб банери

Ние използваме събраните данни по време на посещението Ви също, и за да Ви показваме банер-реклами. Това са рекламни обяви, които пускаме към сайтове на трети страни.

Вие виждате на банерите предимно продукти, които вече сте гледали на нашиия сайт или продукти, които са подобни на разгледаните продукти (ретаргетинг ). Тук ние работим само с псевдонимни данни. Вашето име или имейл адрес не се съхраняват в бисквитките.

Нашите партньори:
Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Париж, Франция.
Criteo създава уникален код ("хеш"), когато се регистрирате на нашия сайт от адреса на електронната поща, с цел да се идентифицира потребител на различните устройства. Информация за техните права за поверителност може да видите тук: http://www.criteo.com/de/privacy/full-privacy-text/. Освен това, на този линк можете да получите информация за деактивиране на тази услуга.

Използване на YouTube Plugins

Интегрираме видеоклипове на платформата "YouTube" на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/ , opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated .

Webtracking-Tools

В рамките на пренасочване и рекламни банери ние използваме услугите на трети страни. Това обикновено става с използването на т.нар. Cookies или пиксел. Рекламните оферти стават по този начин по-полезни и интересни за Вас.

Adyen Плащания с кредитна карта

Обработката на плащанията чрез кредитна карта се извършва от нашия партньор Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. Ние предоставяме вашия IP адрес, адрес за фактуриране и за доставка и информация за доставка на нашия партньор Adyen BV с цел предотвратяване и разкриване на измами. Данните Ви се съхраняват от Adyen BV с цел защита на кредитната Ви карта срещу измами. Всички данни са криптирани. За повече информация посетете https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Използване на Facebook Social Plugins

Този уебсайт използва така наречените социални приставки ("Plugins") на социалната мрежа Facebook, която се управлява от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Приставките са обозначени с Facebook-лого или добавката "социален плъгин от Facebook" или "Facebook Social Plugin". Общ преглед на Facebook приставките и тяхните видове ще намерите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Когато посетите страницата на нашия уебсайт, който съдържа социална приставка, Вашият браузър установява директна връзка към сървърите на Facebook. Съдържанието на приставката се придава от Facebook директно на Вашия браузър и се интегрира от него в сайта.

Чрез интегрирането на приставки Facebook получава информация, че Вашия браузър е посетил съответната страница на нашия сайт, дори и да не разполагате с Facebook-профил или в момента не сте влезли във Facebook. Тази информация (включително и вашия IP адрес) се предава от браузъра Ви директно към сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там.

Ако сте влезли във Facebook, Facebook може да свърже посещението на нашия сайт директно с профила Ви във Facebook. Ако действате с приставки, например "Like" бутона или бутона за добавяне на коментар, съответната информация се предава директно към Facebook-сървъра и се съхраняват там. Информацията също се публикува във Facebook и се показват на твоите Facebook-приятели.

Facebook може да използва тази информация за целите на рекламата, изследване на пазара и за персонализиране на дизайна на Facebook-страници. За тази цел Facebook създава профили за ползване, интереси и взаимоотношения, например, за оценяване на използването на нашия сайт във връзка с показването на Facebook реклами, за да информира останалите потребители на Facebook за дейността Ви на нашия сайт и за осигуряване на други услуги свързани с Facebook.

Ако не искате Facebook да събира информация за профила чрез нашия сайт, за трябва да отпишете от профила си във Фейсбук, преди да посетите нашия сайт.

Целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данни от Facebook, както и Вашите права и начини за защита на личната Ви информация, моля, разгледайте правилата за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Сигурност на данните

Вашите данни за плащане в процеса на поръчка се предават криптирани по интернет. Ние защитаваме нашия уебсайт и други системи чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, изменение и разпространение на Вашите данни от неупълномощени лица. Трябва да се отнасяте винаги поверително към Вашите данни за достъп, както и да затваряте прозореца на браузъра, когато сте приключили Вашата комуникация с нас, особено ако споделяте компютъра си с други хора.

Ние съхраняваме текста на договора и Ви изпращаме данните за поръчка и общите ни условия по имейл. Нашите общи условия можете по всяко време да прочетете и тук. Винаги можете да видите последните си поръчки в нашето меню Вход за клиенти.