3DJAKE Resin Tough Black

Устойчива на удар смола за прецизни и здрави модели

Ново в магазина!

70.15 лв.

(14.03 лв. / 100 g, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 500 g

Доставка до четвъртък, 26. май, ако поръчате до петък до 07:00 часа.

На склад

Характеристики:

 • Висока устойчивост на удар
 • Прецизни детайли
 • Ниско свиване
 • Добра адхезия на печатното легло

Арт.-№: CLF-RES-TGHN-BLK-500, Съдържание: 500 g, EAN: 9010707001485

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: CLF-RES-TGHN-BLK-500
Номер на производителя: RES-TGHN-BLK-500
Марки (производители): 3DJAKE
Съдържание: 500 g
твърдост по Шор: D77
Видове продукти: Смоли
Източник на светлина: LCD
Цвят: Черен
Нето тегло: 500 g, 1000 g

Описание

Смолата Tough Resin от 3DJake е подходяща за използване с LCD / MSLA 3D принтери (395 - 405 nm). Тя има най-добрата в своя клас устойчивост на удар, като същевременно запазва своята твърдост и прецизност. Поради това тя е идеална за широк спектър от технически приложения.

Основни характеристики на 3DJake Resin Tough:

 • Висока устойчивост на удар
 • Прецизни детайли
 • Ниско свиване
 • Добра адхезия на печатното легло
 • Лесна за използване
 • Лесна за почистване и преработка

Свойства на материала:

Метод на тестване Стойност
Специфично тегло

ISO 1183

1,18 g/cc

Вискозитет

ISO 2555

670MPa

Якост на опън при скъсване

ISO 527

44MPa

Удължение при скъсване

ISO 527

28%

Модул на еластичност (E)

ISO 527

1300MPa

Устойчивост на удар

ISO 179

46kJ/m2

Температура на разсейване на топлина A (1,8Mpa)

ISO 75

38ºC

Твърдост

ISO868

77D

Повече информация

Разклатете добре смолата преди употреба и изчакайте, докато мехурчетата изчезнат.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P310 - Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P332+P313 - При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H361f - Предполага се, че може да увреди възпроизводителната функция.
 • Може да причини увреждане на органите при продължително или повтарящо се излагане.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Въпроси и отговори относно 3DJAKE Resin Tough Black

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за 3DJAKE Resin Tough Black

Знаехте ли?

Най-популярната технология, използвана за 3D печат, е FDM (моделиране с плавно отлагане). Нагреваема дюза (хотенд) стопява филамента, наслоявайки разтопените части.

Сходни продукти: