Liqcreate Composite-X

Изключително мощна, подсилена нано-микро-композитна смола

Ново в магазина!

 • Висока твърдост и якост на огъване
 • Отлична химическа устойчивост
 • Идеален както за промишлена, така и за частна употреба
 • 139.99 лв. (37.33 лв. / 100 g)

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

Още 7 броя на склад

Доставка: четвъртък, 11. март: Поръчайте до вторник в 06:30 часа.

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: LIQCR-LCX00375, Съдържание: 375 g

EAN: 8720256386070

 • Висока твърдост и якост на огъване
 • Отлична химическа устойчивост
 • Идеален както за промишлена, така и за частна употреба
375 g: 139.99 лв. (37.33 лв. / 100 g)
1.500 g: 400.99 лв. (26.73 лв. / 100 g)

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: LIQCR-LCX00375
Номер на производителя: LCX00375
Марки (производители): Liqcreate
Съдържание: 375 g
Видове продукти: Смоли
Източник на светлина: LCD, DLP, SLA - Laser
Цвят: Бял

Описание

Като един от най-здравите и твърди материали на пазара с модул на огъване от над 9000 MPa и якост на огъване от 150-170 MPa , нано-микро-композитната смола Composite-X е подходяща за производството на части, които имат екстремно приложение, например в автомобилната или високопроизводителна индустрия.

Материалът се отличава с химическа устойчивост и въпреки това е лесен за използване и може да се използва и в частни стаи за производство на здрави модели.

Материалът може да се използва след UV-втвърдяване, а свойствата му могат да се подобрят след термично втвърдяване.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P264 - Измийте обилно с вода след употреба.
 • P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H413 - Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

Въпроси и отговори относно Liqcreate Composite-X

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Знаехте ли?

От март 2017 г. на космическата станция ISS е разположен 3D принтер.