Liqcreate Gingiva Mask

За меки и гъвкави стоматологични модели

Ново в магазина!

 • За части от меки тъкани, подобни на венците
 • Гумена
 • Висока прецизност
 • Розов цвят
 • 111.99 лв. (44.80 лв. / 100 g)

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

Изпращане на 03.11.2021

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: LIQCR-LGM00250, Съдържание: 250 g

 • За части от меки тъкани, подобни на венците
 • Гумена
 • Висока прецизност
 • Розов цвят
250 g: 111.99 лв. (44.80 лв. / 100 g)
1.000 g: 334.99 лв. (33.50 лв. / 100 g)

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: LIQCR-LGM00250
Номер на производителя: LGM00250
Марки (производители): Liqcreate
Съдържание: 250 g
твърдост по Шор: A64
Видове продукти: Смоли
Източник на светлина: LCD, DLP, SLA - Laser
Цвят: Розов
Нето тегло: 250 g, 1000 g

Описание

Liqcreate Gingiva Mask е розова фотополимерна смола, идеална за изработка на подобни на дъвка части от меки тъкани за модели на зъбни импланти. Тя може да се използва с всички 3D принтери с отворен код SLA, MSLA и DLP в диапазона от 385 до 420 nm.

Мекият и гъвкав материал може да се използва за копиране на меки тъкани за модели с висока прецизност, мостове и опори за импланти. Със своите меки и гъвкави свойства, продуктът е идеален за изработка на венци и меки тъкани, които поддържат модели на зъбни импланти и C&B дизайн. В комбинация с Liqcreate Dental Model Pro е възможно да се създадат прецизни зъбни модели.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P264 - Измийте обилно с вода след употреба.
 • P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P332+P313 - При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.

Въпроси и отговори относно Liqcreate Gingiva Mask

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за Liqcreate Gingiva Mask

Знаехте ли?

Най-популярната технология, използвана за 3D печат, е FDM (моделиране с плавно отлагане). Нагреваема дюза (хотенд) стопява филамента, наслоявайки разтопените части.