eSUN S200 Standard Resin Light Brown, 1.000 g

Универсална смола с висока твърдост и прецизност

52.29 лв. 58.10 лв. -10%

(52.29 лв. / kg, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 1.000 g

Доставка до сряда, 19. юни

В наличност от 11. юни

Защо отнема повече време?

Защо отнема повече време? Този продукт в момента не е в наличност, но ще бъде доставен скоро. Можете да направите директна поръчка - продуктът ще ви бъде изпратен веднага след като пристигне на склад. Затворете бележката

Безплатна доставка до България над 169.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Лесен за печат
 • Висока твърдост и прецизност
 • Слаба миризма
 • Фини повърхности и ясни текстури

Арт.-№: ESUNCN-S200 STANDARDRESIN-LB, Съдържание: 1.000 g, EAN: 6922572203402

Информация за продукта и технически данни:

 • Арт.-№: ESUNCN-S200 STANDARDRESIN-LB
 • Номер на производителя: S200 STANDARDRESIN-LB
 • Марки (производители): eSUN
 • Съдържание: 1.000 g
 • Видове продукти: Смоли
 • Източник на светлина: LCD
 • Цвят: Кафяв
Описание

S200 Standard Resin от eSUN е лесна за печат смола с висока твърдост и прецизност. Смолата със слаб мирис има отлични свойства за печат и съчетава фини повърхности с ясни текстури.

Идеален за печат на механични части, фигури, бижута и декорации, които изискват висока точност.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P308+P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H360FD - Мможе да увреди възпроизводителната функция. Може да увреди плода в майчината утроба.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Изтегляния

Въпроси и отговори относно eSUN S200 Standard Resin Light Brown

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за eSUN S200 Standard Resin Light Brown

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "S200 Standard Resin Light Brown" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder