YUKI MODEL 5 Minutes Epoxy

100 г смола и 100 г втвърдител за бързо нанасяне

32.05 лв.

(160.25 лв. / kg, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 200 g

Доставка до сряда, 15. февруари, ако поръчате до понеделник до 07:00 часа.

На склад

Безплатна доставка в България над 155.00 лв..
Информация за доставка и връщане

Характеристики:

 • 2K лепило
 • Прозрачен и без разтворители
 • 5 минути време за обработка
 • Може да се използва върху повечето материали

Арт.-№: YM-650009, Съдържание: 200 g, EAN: 4260256384323

Често се купува заедно с YUKI MODEL Дървени бъркалки - 10 бр.

YUKI MODEL 5 Minutes Epoxy - 200 g YUKI MODEL Дървени бъркалки - 10 бр. - 1 опк.
YUKI MODEL 5 Minutes Epoxy - 200 g 32.05 лв. (160.25 лв. / kg)
YUKI MODEL Дървени бъркалки - 10 бр. 5.80 лв.
Обща цена: 37.85 лв.

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: YM-650009
Номер на производителя: 650009
Марки (производители): YUKI MODEL
Съдържание: 200 g
Видове продукти: Аксесоари за 3D принтери
Product Type Google Base: аксесоари

Описание

5 Minute Epoxy представлява двукомпонентно лепило с епоксидна смола.

Смолата и втвърдителят са бутилирани в бутилки от 100 г, което прави общото тегло 200 г.
Лепилото има прозрачна формула без разтворители, а времето за обработка е около 5 минути.

Продуктът е подходящ за универсална инсталация и ремонт на различни материали като метал, пластмаса, керамика, стъкло, порцелан, камък, дърво, бетон и каучук. Адхезивните връзки не само са устойчиви на опън, удар и използваната среда, но също така не стареят. Също така с лека устойчивост на вода, бензин и масло.

Повърхностите трябва да бъдат почистени преди залепването.

 • Времето за обработка е 5 минути.
 • Температурното съпротивление е до + 120 ° C.

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода/сапун.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P308+P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH 205 - Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция.

Препоръки за безопасност:

 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P301+P330+P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P310 - Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.

Аксесоари

Въпроси и отговори относно YUKI MODEL 5 Minutes Epoxy

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

0 рецензии на български за YUKI MODEL 5 Minutes Epoxy

5 клиентски рецензии на други езици

4,6 от 5 звезди
5 звезди
10 (62%)
4 звезди
5 (31%)
3 звезди
1 (6%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

16 оценки

Все още няма рецензии на български, но 5 рецензии на други езици.


Сходни продукти:

Клиентите, които си купиха "5 Minutes Epoxy" , също така купуват: