3DJAKE Resin Standard Dark Grey

За прецизни и висококачествени модели от смола

60.10 лв.

(120.20 лв. / кг, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 500 g

Доставка до петък, 08. юли, ако поръчате до понеделник до 07:00 часа.

На склад

Безплатна доставка в България над 155.00 лв..
Информация за доставка и връщане

Характеристики:

 • За LCD/MSLA принтери
 • Лесна за използване
 • Добра адхезия
 • Икономична цена

Арт.-№: CLF-RES-STDN-DGR-500, Съдържание: 500 g, EAN: 9010707001348

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: CLF-RES-STDN-DGR-500
Номер на производителя: RES-STDN-DGR-500
Марки (производители): 3DJAKE
Съдържание: 500 g
твърдост по Шор: D77
Видове продукти: Смоли
Източник на светлина: LCD
Цвят: Сив / Сребърен
Нето тегло: 500 g, 1000 g

Описание

Тази смола от 3DJake е подходяща за използване с LCD / MSLA 3D принтери (395 - 405 nm). Смолата се отпечатва лесно, свива се много малко и прилепва добре към печатната форма.

Моделите, отпечатани с 3DJake смола, имат прецизни детайли и богати цветове.


Свойства на материала на 3DJake Resin Standard:

Метод на тестване Стойност
Специфично тегло

ISO 1183

1,21 g/cc

Вискозитет

ISO 2555

180MPa

Якост на опън при скъсване

ISO 527

31MPa

Удължение при скъсване

ISO 527

4%

Модул на еластичност (E)

ISO 527

1000MPa

Устойчивост на удар

ISO 179

17kJ/m2

Температура на разсейване на топлина A (1,8Mpa)

ISO 75

37ºC

Твърдост

ISO868

77D

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P310 - Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P332+P313 - При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Въпроси и отговори относно 3DJAKE Resin Standard Dark Grey

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за 3DJAKE Resin Standard Dark Grey

Знаехте ли?

НАСА използва 3D принтери, за да прави пица за астронавти в космоса.

Сходни продукти:

Клиентите, които си купиха "Resin Standard Dark Grey" , също така купуват: