3DJAKE Resin Tough Dark Grey

Устойчива на удар смола за прецизни и здрави отпечатъци

Ново в магазина!

70.15 лв.

(14.03 лв. / 100 g, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 500 g

Доставка до четвъртък, 26. май, ако поръчате до петък до 07:00 часа.

На склад

Характеристики:

 • Висока устойчивост на удар
 • Прецизни детайли
 • Ниско свиване
 • Добра адхезия на печатното легло

Арт.-№: CLF-RES-TGHN-DGR-500, Съдържание: 500 g, EAN: 9010707001850

Информация за продукта и технически данни:

Арт.-№: CLF-RES-TGHN-DGR-500
Номер на производителя: RES-TGHN-DGR-500
Марки (производители): 3DJAKE
Съдържание: 500 g
твърдост по Шор: D77
Видове продукти: Смоли
Източник на светлина: LCD
Цвят: Сив / Сребърен
Нето тегло: 500 g, 1000 g

Описание

Смолата Tough Resin от 3DJake е подходяща за използване с LCD / MSLA 3D принтери (395 - 405 nm). Тя има най-добрата в своя клас устойчивост на удар, като същевременно запазва своята твърдост и прецизност. Поради това тя е идеална за широк спектър от технически приложения.

Основни характеристики на 3DJake Resin Tough:

 • Висока устойчивост на удар
 • Прецизни детайли
 • Ниско свиване
 • Добра адхезия на печатното легло
 • Лесна за използване
 • Лесна за почистване и преработка

Свойства на материала:

Метод на тестване Стойност
Специфично тегло

ISO 1183

1,18 g/cc

Вискозитет

ISO 2555

670MPa

Якост на опън при скъсване

ISO 527

44MPa

Удължение при скъсване

ISO 527

28%

Модул на еластичност (E)

ISO 527

1300MPa

Устойчивост на удар

ISO 179

46kJ/m2

Температура на разсейване на топлина A (1,8Mpa)

ISO 75

38ºC

Твърдост

ISO868

77D

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P310 - Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P332+P313 - При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H361f - Предполага се, че може да увреди възпроизводителната функция.
 • Може да причини увреждане на органите при продължително или повтарящо се излагане.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Въпроси и отговори относно 3DJAKE Resin Tough Dark Grey

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за 3DJAKE Resin Tough Dark Grey

Знаехте ли?

Със специални 3D принтери вече е възможно да се произвеждат модели от титан, керамика, дърво и много други материали.

Сходни продукти: